Start a new topic
Solved

Cash wallet balance

The binary system does not calculate the 46th week, no commissions. Ceck Please.

Hello. I make a deposit via coins.ph of $40 last Nov 29 and transaction history status cancelled/timedout but now it's gone and no credit to my cash wallet

1 person likes this
WCI đã chuyển coin về ví cho nhà đầu tư chưa. Tôi đã dán ví cho các username: HUNGTHANH, HAINGUYEN, NGAHOANG nhưng chưa thấy coin về ví

1 person likes this
You go to solve the problem, the system supports it quickly. And before I have it.

1 person likes this
Cho mình hỏi đăng kí bao lâu thì coin về ví vậy? Mình đăng kí gói VIP từ 30/9/2017 đến nay rồi nhưng chưa thấy thông báo gì về WCXCOIN về ví

Kindly process my outstanding payout request.

How do I activate my bitcoin wallet
Khi nào thì có coin về hả bạn
Thanks for the help. I already created a ticket and no reslonse yet. 7 Days and counting.
Login or Signup to post a comment