Start a new topic

Wrong Sponsor

Hello, is it possible to change the sponsor of the newly enrolled account. Thanks

Tôi đã chuyển điểm rút Bitcoin từ lúc 8h37p ngày 12/5/2017 đến nay đã qua 48 giờ rồi mà vẫn chưa nhận được thanh toán của công ty. Để nghi công ty xử lý cho tôi sớm nhận bitcoin. Thanks
Hello interested in joining WCI and need sponsor please help
Login or Signup to post a comment