Start a new topic

Withdrawal Pending

Good day!  Three working days already but my withdrawal is still pending.  The first time I withdrew took only two days.  


34 people have this problem

Hello,my payout transaction is pending since 22.11.17,What to do?????
Though the transfer is in $,does it mean im paid in $ ,since I invested in btcs If I need to know my current value of my investment,how can I do that??
Hi! Why is my payout transaction pending since Nov 22nd,2017 ? Nobody could me know why?

1 person likes this
Same day 22/11/2017 payout transaction pending
The account is not valid offline.Transaction failed bitcoin account did not match.And check with them offline. The coin will be withdrawn. But not valid. Do business with wci.Let's develop and fix it urgently.And faster than this. It has grown in business.

Xin chào, tôi nghĩ rằng tôi đã có vấn đề với giao dịch. Tôi đã yêu cầu thanh toán kể từ ngày 21 tháng 11 và trạng thái chỉ cho biết đã trả tiền ngày hôm nay nhưng tôi không thấy bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản ewallet của tôi. Tôi rất lo lắng . Khoản thanh toán là $ 460 trừ đi khoản phí rút tiền. xin vui lòng quay lại với tôi về điều này. cảm ơn.

a5.JPG
(122 KB)
a2.JPG
(61.4 KB)

1 person likes this
Why I request payout it’s pending taking too long.

Xin chào! Tôi yêu cầu thanh toán và đã bị hủy bỏ lệnh một cách tự động. tuy nhiên số tiền vẫn bị trừ trong ví của tôi. đến nay vần chưa thấy trả về. Hãy giúp tôi giải quyết vấn đề này. Xin cảm ơn!


2 people like this
My withdrawal still pending after three days passed! Please help
Good Everning support team!
My ID (manhlehp68) withrawal from 05 Dec 2017, but up to know 09 Dec 2017 (04day) still pending. Kindly check and help!
Thank for support!

 

Đề nghị công ty xử lý dùm tôi gấp vấn đề chuyển khoản rút Bitcoin. Giao dịch này đã quá lâu mà ko được thanh toán. Thanks
Rất cần giúp đỡ. Cảm ơn!
Dear support team!
many person complain about withdraw interrest (pending long time) but not receive information from Company & support team!
Kindly support or give us information!

 


8 people like this
Why i help Support Team WCI, But They don't reply me.

3 people like this
Login or Signup to post a comment