Start a new topic

USD KHÔNG SANG VÍ BLOCKCHAIN

TÔI CHUYỂN USD TỪ VÍ REWARD SANG BLOCKCHAIN, ĐÃ THẤY TÌNH TRẠNG " PAID" NHƯNG VÍ BLOCKCHAIN KHÔNG NHẬN ĐƯỢC BITCOIN. BẤM VÀO DETAILS CỦA GIAO DỊCH THÌ CÓ TÌNH TRẠNG "KHÔNG PHÁT HIỆN GIAO DỊCH " 


TỪ NGÀY 23/11 ĐẾN GIỜ TÔI KHÔNG CHUYỂN ĐƯƠC USD SANG VÍ BLOCKCHAIN, GÂY THIỆT HẠI CHO TÔI!

WCI 2.png
(209 KB)
WCI 1.png
(83.2 KB)
WCI.png
(181 KB)

1 person has this problem
Login or Signup to post a comment