Start a new topic
Solved

Payout panding

Help me.

Bạn nào có cách giải quyết vấn đề này không.

1 person likes this

C

we are being abandoned by wci. A big corporation can not miss an appointment
Đang xảy ra điều gì thế này.


id: lehoy


I have not received the money, I need help

Thanks


2.png
(159 KB)
1.png
(451 KB)
Tôi chưa nhận được tiền , Tôi cần giúp đỡ . cảm ơn !

Tôi rút tiền về ví nay đã là 4 ngày rồi mà vẫn dang trong tình trăng chờ xử lý! Tôi yêu cầu hộ trợ hoăc giải thích  tại sao?

Please what's happening transfer pending for hours
Login or Signup to post a comment