Start a new topic
Solved

Payout panding

Help me.

Please what's happening transfer pending for hours

Tôi rút tiền về ví nay đã là 4 ngày rồi mà vẫn dang trong tình trăng chờ xử lý! Tôi yêu cầu hộ trợ hoăc giải thích  tại sao?

Tôi chưa nhận được tiền , Tôi cần giúp đỡ . cảm ơn !


id: lehoy


I have not received the money, I need help

Thanks


2.png
(159 KB)
1.png
(451 KB)
Đang xảy ra điều gì thế này.

C

we are being abandoned by wci. A big corporation can not miss an appointment
Bạn nào có cách giải quyết vấn đề này không.

1 person likes this
Login or Signup to post a comment