Start a new topic

Rút tiền

Xin chào, tôi nghĩ rằng tôi đã có vấn đề với giao dịch. Tôi đã yêu cầu thanh toán kể từ ngày 21 tháng 11 và trạng thái chỉ cho biết đã trả tiền nhưng tôi không thấy bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản của tôi. Tôi rất lo lắng . Khoản thanh toán là $3.478 đã trừ đi khoản phí rút tiền. xin vui lòng trả lời với tôi về điều này. cảm ơn.
Login or Signup to post a comment