Start a new topic

Xác minh tài khoản.

Tôi cần sự giúp đỡ.

hi Support


Please check my account

My name: Dang thuy vinh trinh

user: annatrinh

thanks

Xin xác nhận tài khoản cho tôi. Tên người dùng. hoangchung4

Xác minh tài khoản cho tôi với. Đã gửi hơn 10 ngày vẫn chưa được xác nhận. tên người dùng: LUUHUNG

gplx2.jpg
(182 KB)
gplx3.jpg
(184 KB)
Vi sao tôi không xác minh được tài khoản wci
JPG
(6.1 MB)
DSC0423.JPG
(4.76 MB)
Login or Signup to post a comment