Start a new topic

Verify account

Dear support. I veried my account over 2 weeks. It is still not approved . Pls help me this issue My account: Huyendola1 My vietnamese ID attached Regards. Nguyễn Thị Thùy Miên

Chị ơi e bị từ chối vì thông tin địa chỉ. Chị cho e hỏi c đã xác nhận tài khoản dc chưa ạ? Làm ntn giúp e với

Hi support team! my username name is Andrè. I've been waiting for my verification.need to withdraw. please help..

Login or Signup to post a comment