Start a new topic

Verify account

Dear support. I veried my account over 2 weeks. It is still not approved . Pls help me this issue My account: Huyendola1 My vietnamese ID attached Regards. Nguyễn Thị Thùy Miên

2 people have this problem

Helo : Thưa ngài phụ trách văn phòng WCI : TÊN TÔI LÀ: LE ĐINH HAI . ID:Thanhcong : GMAIL: haile6869 @gmail.com. Đề nghi xem xét giải quyết chỉnh sửa họ tên cũ là: thanh công , chỉnh sửa đúng với tên trong Hộ chiêu là : LE ĐINH HAI . Và xác nhận Tài khoản cho tôi.Để thuận tiện cho việc thanh khoản cảm ơn!
Dear Support Team, My username is wcihongthuy68, I veried my account, but now the status is still pending review. Please help me with this issue. Thank you !
Good day support team, I have the same issue with verification, I have submitted all the required documents but my verification was rejected but without let me know the reason. Please let me know why it was rejected. Wish to hear from you soon. Thanks
Hi! Support team! I'm in verification process but everytime i'm uploading the picture of my ID, too long of waiting and I got the same response.. Please see attached file. Hope you can help me with this issue. Thank you!
IMG1542.PNG
(49.6 KB)

Hi support team! my username name is Andrè. I've been waiting for my verification.need to withdraw. please help..

Chị ơi e bị từ chối vì thông tin địa chỉ. Chị cho e hỏi c đã xác nhận tài khoản dc chưa ạ? Làm ntn giúp e với
Login or Signup to post a comment