Start a new topic

Về việc thanh khoản tiền lãi

Xin chào, tôi nghĩ rằng tôi có vấn đề với việc thanh toán, những lệnh thanh toán của tôi từ ngày11/2 liên tục bị canceled , tới nay lệnh mới nhất là 3 ngày cũng chưa được thanh toán bất cứ khoản nào

Capture.PNG
(38.5 KB)
1 Comment

Tình trạng chung mọi người ơi, tiếp tục chờ đợi vậy
Login or Signup to post a comment