Start a new topic

Vui lòng giúp thay đổi tên trong id

Tôi có id kimphung1. Do ban đầu tôi không biết ten của mình cần thiết trong tk . vì vậy không báo ten của mình trong tài khoản. Hôm nay tôi khong veryfine được do khác tên với hộ chiếu. Kính mong hổ trợ giúp tôi thay đổi tên cho trúng với hộ chiếu. Hộ chiếu của tôi tên tran thi thanh sang.
1 Comment

Kính nhờ Cty hổ trợ giúp tôi việc thay đổi tên của tôi trong tài khoản trùng với hộ chiếu tôi đã úp trong tài khoản. Id của tôi là kimphung1
Login or Signup to post a comment