Start a new topic

Mất điện thoại mất mã cài 2FA

Chào ban! Giúp tôi, tuyến dưới của tôi bị rơi mất điện thoại mà chưa kịp lưu 2FA. Vậy bạn ấy phải làm gì?

2 people have this problem

Mình cũng bị vậy. Nhờ các bạn trợ giúp
Mình cũng thế mong đội support giúp với hơn cả tháng rồi không đăng nhập được I also hope the support team with more than a month can not login
Login or Signup to post a comment