Start a new topic

Mất điện thoại mất mã cài 2FA

Chào ban! Giúp tôi, tuyến dưới của tôi bị rơi mất điện thoại mà chưa kịp lưu 2FA. Vậy bạn ấy phải làm gì?
Login or Signup to post a comment