Start a new topic

Daily Rewards

Nhưng hôm nay là ngày thứ 11 tôi vẫn chưa nhận được Daily Rewards . Id wcihingthuy Thanks
1 Comment

Gửi team wci, ID của tôi la wcihongthuy. Tôi đã tái đầu tư sau 75 ngày vào ngày 31/05/2018. Đến nay đã 11 ngày nhưng tôi vẫn chưa nhận được lãi. Đề nghị team wci xem giúp id của tôi bị lỗi ? Mà sao hok được tiếp tục nhận lãi hằng ngày. Wci trả lãi sau 7 ngày mà hôm nay là ngày thứ 11
Login or Signup to post a comment