Start a new topic

Mất 2FA

Chào. Tôi có 3 tài khoản WCi ( wciviet,wciviet02 và wciviet03 ). Nhưng tôi không thể kích hoạt 2FA cho 3 tài khoản trên. Vui lòng giúp tôi bật 2FA cho 3 tài khoản có tên: wciviet,wciviet02 & wciviet03. Cảm ơn!
Login or Signup to post a comment