Empezar un tema nuevo
Resuelto

Payout panding

Help me.

Bạn nào có cách giải quyết vấn đề này không.

1 Persona Te gusta esto

C

we are being abandoned by wci. A big corporation can not miss an appointment
Đang xảy ra điều gì thế này.


id: lehoy


I have not received the money, I need help

Thanks


2.png
(159 KB)
1.png
(451 KB)
Tôi chưa nhận được tiền , Tôi cần giúp đỡ . cảm ơn !

Tôi rút tiền về ví nay đã là 4 ngày rồi mà vẫn dang trong tình trăng chờ xử lý! Tôi yêu cầu hộ trợ hoăc giải thích  tại sao?

Please what's happening transfer pending for hours
Iniciar sesión o Registrarse para publicar un comentario