Rút bitcoin và chuyển điểm trong hệ thống

Cách rút bitcoin ra
làm những bước sau đay
Thu, 2 Nov, 2017 at 5:08 PM
Cách chuyển điểm trong hệ thống?
làm những bước sau đay
Thu, 2 Nov, 2017 at 5:12 PM